REGULAMIN

Serwisu Sellcan

 z dnia 26 sierpnia 2020 r. („Regulamin”)

§ 1. 

Przepisy ogólne

1. Celem regulaminu jest określenie zasad korzystania z serwisu znajdującego się pod adresem https://www.sellcan.eu, prowadzonego przez SUARO Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kasztelana Spytka 75, 32‐800 Poręba Spytkowska, NIP: 8691998694 („Administrator”).

2. Witryna jest serwisem usługowo-sprzedażowym („Serwis”) mającym na celu  prezentowanie oferty Administratora, pozyskiwanie Klientów w celu prezentowania ofert sprzedaży produktów i usług Administratora oraz umożliwiania Klientom przesyłanie zapytań o ofertę Administratora, drogą e-mail, poprzez formularz w Serwisie, na adres e-mail amazon@sellcan.eu lub Krzysztof@sellcan.eu lub Grzegorz@sellcan.eu a także poprzez reklamy kontaktowe w serwisie społecznościowym Facebook  (do decyzji). Szczegółowy wykaz oferty produktów i usług Administratora znajduje się w § 5 i 7 Regulaminu. 

3. Osoba korzystająca z Usług zwana jest „Klientem”.

4. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia i kontakty pomiędzy Administratorem a Klientem następują w formie elektronicznej lub telefonicznej (drogą elektroniczną), tj. na adres e-mail lub numer telefonu wskazany przy rozpoczęciu korzystania z usługi.

5.   Wszelkie prawa autorskie do Serwisu przysługują Administratorowi. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu jest zabronione.

§ 2. 

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników ze stałym dostępem do internetu.

2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest przy użyciu wszystkich typów urządzeń, popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych oraz połączeń internetowych.

3. Aby korzystać z Serwisu wymaga się poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej w wersjach co najmniej: Internet Explorer 11, Edge 12, Firefox 28, Chrome 21, Safari 6.1, Opera 12.1, iOS Safari 7.1 lub nowszych. Przeglądarki muszą posiadać włączoną obsługę skryptów JavaScript, włączając i akceptując pliki „cookies”. Wymagania łącza internetowego co najmniej 256 kbit/s. Serwis internetowy zoptymalizowany jest dla minimalnej rozdzielczości ekranu 320x480px. (do decyzji)

4. Korzystanie z Serwisu powiązane jest z posiadaniem konta poczty elektronicznej, które jest czynne i poprawnie skonfigurowane.

§ 3. 

Klient

1. Korzystającym z Serwisu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawą. Osoba fizyczna, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub ma ją ograniczona, może korzystać z Serwisu, jeśli działa przez przedstawiciela (np. opiekunowie, kuratorzy).

2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja Regulaminu.

3. Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

4. Wraz z akceptacją Regulaminu Klient oświadcza, że nie prowadził, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić jakiejkolwiek czynności związanej z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 4. 

Serwis

1. Przesyłając zapytanie przy pomocy formularza zamieszczonego na stronie pod adresem https://www.sellcan.eu/kontakt/ lub w formie e-mail amazon@sellcan.eu  Klient zgadza się na sporządzenie przez Administratora analizy zapytania i przesłania oferty Administratora. 

2. Sporządzona przez Administratora oferta przesyłana jest Klientowi drogą e-mailową.

§ 5. 

Usługi 

1. Administrator na zlecenie Klienta może świadczyć osobiście lub za pośrednictwem podwykonawców następujące usługi:

  • Sprzedaż na Amazon https://sellcan.eu/wdrozenie-sklepu-na-platforme-amazon/,
  • Tworzenie ofert sprzedażowych https://sellcan.eu/tworzenie-ofert-sprzedazowych/,
  • Fotografia marketingowa https://sellcan.eu/fotografia-marketingowa/,
  • Magazynowanie i wysyłka FBA https://sellcan.eu/magazynowanie-i-wysylka-fba/,
  • Rejestracja kont Seller Central https://sellcan.eu/rejestracja-konta-sprzedazowego/. 

2. Specyfikacja, cena, termin wykonania i płatności każdego z powyższych elementów Usług zależą od indywidualnych ustaleń między Administratorem a Klientem na podstawie oferty.

3. Klient zobowiązany jest współpracować z Administratorem, m.in. poprzez dostarczanie i udostępnianie wszelkich materiałów, które są niezbędne w celu prawidłowego wykonania Usług, jak również odpowiadać na korespondencję w najszybszym możliwym czasie.

4. Po zakończeniu realizacji Usługi lub danego etapu, Administrator zobowiązany jest przedstawić ją Klientowi do akceptacji. Administrator zastrzega sobie prawo do uznania wykonanej Usługi za zaakceptowaną w przypadku braku wyraźnego sprzeciwu w ciągu 5 dni od dnia otrzymania materiałów do zaakceptowania przez Klienta. Sprzeciw taki powinien być dokonany w sposób wyraźny drogą poczty elektronicznej. Po dokonaniu akceptacji lub po upływie 2 dni roboczych Klient traci prawo do powoływania się w przyszłości na wady Usługi, jeżeli istniały one w chwili dokonywania akceptacji, a Klient je zauważył lub z łatwością mógł je zauważyć. Po upływie 2 dni roboczych uznaje się usługę za odebraną przez Klienta.

5. Z dniem zapłaty całości wynagrodzenia, określonego w zamówieniu, Administrator przekaże Klientowi bez dodatkowych kosztów pliki lub linki z przygotowanej Usługi z możliwością wykorzystania ich przez Klienta w dowolnej formie poza emisją w telewizji. Z chwilą przekazania plików, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Klientowi przysługuje prawo do jego wprowadzania do obrotu, użyczania, publicznego wyświetlania, wystawiania, odtwarzania, nadawania, reemitowania oraz udostępniania elementów Usługi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Wskazane uprawnienia dotyczą zarówno oryginału elementów Usługi jak i jego dalszych egzemplarzy. Klient prawo do wykorzystywania dzieła na warunkach, o którym mowa powyżej przysługuje tylko i wyłącznie w momencie pełnego rozliczenia finansowego z Administratorem. Odstępstwa od powyższych ustaleń mogą nastąpić w przypadku indywidualnych ustaleń stron.

6. Z dniem zapłaty całości wynagrodzenia, określonego w zamówieniu, Klientowi przysługiwać będą nieograniczone pod względem czasowym i terytorialnym majątkowe prawa autorskie do elementów graficznych, oraz kodu XHTML (do decyzji), którymi to prawami będzie mógł swobodnie rozporządzać i z nich korzystać.

W przypadku grafik/zdjęć lub innych elementów zakupionych z portali internetowych lub innych źródeł, licencja na ich wykorzystywanie określona jest w regulaminach portali, z których grafiki/zdjęcia lub elementy zostały zakupione.

7. Administrator zachowuje uprawnienie do wykorzystywania wszystkich elementów zrealizowanej Usługi w celach promocji lub reklamy Administratora lub Usług Administratora na wszelkich polach eksploatacji, włącznie z umieszczaniem ich na portalach internetowych i społecznościowych. Klient, zlecając wykonanie Usługi, może na piśmie ( w tym drogą poczty elektronicznej ) wyłączyć lub ograniczyć uprawnienie Administratora przewidziane w zdaniu poprzedzającym.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczenia własnego logo na wszystkich elementach Usługi. (do decyzji)

9. Jeżeli w trakcie realizacji Usługi okaże się, że wykonanie usługi ma dotyczyć elementów sprzecznych z prawem, naruszających obyczaje, dobra osobiste osób trzecich, uzasadnione interesy Administratora lub zawierających treści wulgarne, erotyczne, pornograficzne, promującej przemoc lub narkotyki, Administrator ma prawo odstąpić od umowy. W takiej sytuacji Administrator może żądać od Klienta zwrotu wszelkich wydatków, jakie poniósł w związku z dotychczasową realizacją usługi. Administrator traci uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli w chwili zawierania umowy wiedział o okolicznościach wskazanych w zdaniu pierwszym.

10. Administrator ma prawo odstąpić od umowy wykonania Usługi, jeżeli jej wykonanie okaże się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Administratora, sił wyższych lub złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie Usługi.

§ 6. 

Rozliczenia

1. Rozliczenia będą odbywać się na podstawie oferty Administratora zaakceptowanej przez Klienta, obejmującej termin wykonania, kwotę wynagrodzenia netto, sposób płatności, kwestie podatkowe, faktury, termin płatności.

2. Jeżeli po akceptacji oferty, Klient wprowadzi do zlecenia zmiany powodujące wydłużenie terminu wykonania Usługi, Administratorowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia strony ustalają indywidualnie. W braku porozumienia co do wysokości dodatkowego wynagrodzenia, Administratorowi przysługuje prawo wykonania Usługi na pierwotnie ustalonych warunkach lub odstąpienia od umowy. W razie odstąpienia od umowy przez Administratora, Klientowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu opłat już dokonanych.

3. Terminy płatności zależą od rodzaju usługi i sposobu dokonania zamówienia. Płatność powinna nastąpić zgodnie z terminem wskazanym na zamówieniu lub fakturze VAT. Dokonanie płatności jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Faktura VAT będzie wystawiana w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

5. Administrator zastrzega sobie możliwość wystawiania faktur w formie elektronicznej i przesyłania ich na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta ze skutkiem doręczenia. Na wyraźne żądanie Klienta wyrażone drogą poczty elektronicznej, Administrator przesyła fakturę VAT na wskazany przez Klienta adres pocztowy.

5. Wszystkie ceny stanowiące wynagrodzenie dla Administratora są cenami netto, kwoty netto będą powiększone o podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami.

7. W razie rezygnacji/wypowiedzenia umowy przez Klienta w czasie realizacji odpłatnej usługi, Klientowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu opłat już dokonanych.

8.W razie odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Klienta z przyczyn nie leżących po stronie Administratora, Administratorowi przysługuje pełne wynagrodzenie określone w zamówieniu lub fakturze.

10 .W czasie trwania Usługi, Klieny nie może wstrzymać realizacji Usługi więcej niż jeden raz i okres wstrzymania nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych. W przypadku wstrzymania Usługi więcej niż jeden raz lub na okres dłuższy niż 7 dni roboczych Administratorowi przysługuje prawo wykonania zlecenia na pierwotnie ustalonych warunkach.

9. Pliki lub linki z wykonanej Usługi zostaną przekazane w momencie rozliczenia finansowego całości zlecenia, chyba, że strony ustalą inaczej.

§ 7. 

Produkty 

1. Administrator prowadzi sprzedaż następujących produktów:

  • E-booki,
  • Kursy e-learningowe,
  • Inne pliki cyfrowe. 

2. Informacje o aktualnie dostępnych w Serwisie rodzajach produktów oraz o samych produktach zamieszczane są w Serwisie.

3. Prezentowane w ramach sklepu produkty mogą być ograniczone ilościowo, a ich dostęp czasowo.

4. Realizacja ofert wynikających ze złożonego przez Klienta zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych ofert na poszczególne produkty, aż do wyczerpania się zapasów. Każdy produkt podany w zamówieniu Klienta jest przedmiotem osobnej oferty.

5. Po wyborze przez Klienta zaprezentowanego przez Administratora produktu, aby złożyć ofertę zakupu danego produktu, Klient powinien wybrać jedną spośród dostępnych na stronie internetowej Serwisu opcji – poprzez kliknięcie na opcję znajdującą się przy danym produkcie. Kliknięcie na wybrana opcję powoduje dodanie oferty zakupu wybranego produktu do koszyka.

6. W celu złożenia oferty zakupu wybranego produktu Klient powinien przejść do zakładki Koszyka, potwierdzić złożenie oferty zakupu a następnie dokonać płatności. Klient zobowiązany jest do podania dokładnych danych do wysyłki.

7. Wszystkie ceny podane na stronach Serwisu są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT.

8. Przy dokonaniu płatności Klient ma możliwość wyboru preferowanej przez siebie formy płatności za zamówienie, w szczególności z wykorzystaniem kary płatniczej, ePrzelewu, płatności półautomatycznej oraz innych udostępnianych przez Serwis we współpracy z kontrahentami obsługującymi płatności internetowe.

9. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych, ePrzelewu, płatności półautomatycznej Klient zostanie przekierowany na serwis eCard.pl zarządzany przez spółkę eCard S.A., aby dokonać wpłaty na poczet zakupu wybranego produktu.

10. Po złożeniu przez Klienta oferty oraz po dokonaniu płatności Klient otrzyma od Administratora wiadomość elektroniczną w postaci e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. Z chwilą wysłania przez Administratora potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pomiędzy Administratorem a Klientem zawierana jest umowa o dostawę produktu na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu. 

§ 8. 

Odstąpienie 

1. Klient, będący konsumentem (Konsument) może odstąpić od Usługi lub zakupu produktu, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia, w której dokonał on zapłaty.

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie odstąpienia od umowy, Administrator ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

4. Zwrotu płatności Administrator dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę (tj. przesłał konsumentowi produkt). Niniejszym Administrator informuje konsumenta, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, a konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Administratora przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.

§ 9.

 Ochrona danych osobowych, Polityka Cookies

1.  Zasady ochrony danych osobowych Klientów są określone w Polityce Prywatności wraz z Polityką Cookies, dostępne są one w osobnych zakładkach w Serwisie pod adresem https://sellcan.eu/polityka-prywatnosci-pl/

2.  Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych przez Administratora w ramach Serwisu w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, opisanych w Regulaminie, zarówno w sposób całkowicie zautomatyzowany, częściowo zautomatyzowany jak i w sposób inny niż zautomatyzowany odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§ 10. 

Odpowiedzialność Administratora

1. Klient jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Administratora o zmianie wszelkich danych osobowych, w tym adresie poczty elektronicznej i/lub numerze telefonu, pod rygorem uznania wiadomości przychodzących na poprzedni adres i/lub numer telefonu za skutecznie otrzymane.

  2. W przypadku, gdy Klientem nie jest konsumentem, Administrator ponosi odpowiedzialność tylko za winę umyślną lub rażące niedbalstwo.

§ 11.

 Newsletter

1. W ramach prowadzonego Serwisu, Administrator udostępnia bezpłatną usługę Newsletter. 

2. W celu realizacji usługi Newslettera Administrator przetwarzać będzie adres poczty elektronicznej oraz imię i nazwisko Klienta. 

3. Usługa Newsletter świadczona jest za pośrednictwem poczty elektronicznej i polega na przesyłaniu Klientowi np. informacji o ofercie Administratora.

4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej oraz poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę serwisu do nieokreślonej liczby Klientów.
5. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie Serwisu.
6. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych wysyłając wiadomość e-mail z takim żądaniem na adres: amazon@sellcan.eu

§ 12.

 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy przesyłać na adres SUARO Sp. z o.o., ul. Kasztelana Spytka 75, 32‐800 Poręba Spytkowska, NIP: 8691998694. Ze względów dowodowych zaleca się wysłanie reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

2. Reklamacja powinna zawierać:

a oznaczenie Klienta składającego reklamację, w szczególności wskazanie jego adresu elektronicznego i  numeru telefonu;

b wskazanie usługi, z którą wiąże się reklamacja;

c wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji;

d wskazanie zakresu żądania Klienta składającego reklamację.

3. Jeśli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, Administrator, w terminie 3 dni od jej doręczenia, może wezwać Klienta do uzupełnienia danych.

3. W ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji na adres pocztowy wskazany w ust. 1 Administrator rozpatrzy reklamację w ten sposób, iż wyśle odpowiedź na adres wskazany w ust. 2. zawierającą propozycję załatwienia reklamacji. Jeśli Administrator wezwał Klienta do uzupełnienia reklamacji, termin liczy się od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.

4. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 3 nie oznacza uznania reklamacji przez Administratora.

5. W terminie 7 dni od udzielenia odpowiedzi przez Administratora Klient wskazuje, czy akceptuje propozycję Administratora.

6. Postępowanie reklamacyjne jest wyczerpane:

a z chwilą bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 3; lub

b jeśli Klient nie akceptuje propozycji Administratora załatwienia reklamacji – po upływie terminu wskazanego w ust. 5.

§ 13.

 Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej: https://www.sellcan.eu, w taki sposób, aby Klient przed jego akceptacją (jak i po) mógł Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 § 4 kodeksu cywilnego. Klient i Administrator mogą przechowywać treść Regulaminu w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim treść ta służy. Klient i Administrator mogą odtworzyć przechowywaną treść Regulaminu w niezmienionej formie.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 26.08.2020 r.

3. Administrator może zmienić Regulamin w każdym czasie przekazując nową treść do wiadomości Klientowi. Klient, który nie akceptuje zmian Regulaminu, powinien wyrejestrować się z Serwisu, w takim wypadku zmiany nie są dla niego wiążące.